Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )

Bình luận chuyên sâu: Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )
Giảng viên: Phạm Thanh Trung Chủ đề: Bình luận

Bạn sẽ học được gì?

Bình luận chuyên sâu: Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )

Đối tượng đào tạo

Bình luận chuyên sâu: Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )

Giới thiệu khóa học

Bình luận chuyên sâu: Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )

Giảng viên

Phạm Thanh Trung
Bình luận viên

- Bình luận viên 

- Admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo