Bình phong mã bố cục phi đao - Hứa Ngân Xuyên hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên

Bình luận chuyên sâu : Bình phong mã bố cục phi đao - Hứa Ngân Xuyên hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên
Giảng viên: Phạm Thanh Trung Chủ đề: Bình luận

Bạn sẽ học được gì?

Bình luận chuyên sâu : Bình phong mã bố cục phi đao - Hứa Ngân Xuyên hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên

Đối tượng đào tạo

Bình luận chuyên sâu : Bình phong mã bố cục phi đao - Hứa Ngân Xuyên hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên

Giới thiệu khóa học

Bình luận chuyên sâu : Bình phong mã bố cục phi đao - Hứa Ngân Xuyên hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên

Giảng viên

Phạm Thanh Trung
Bình luận viên

- Bình luận viên 

- Admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo